Kontrast:
Rozmiar czcionki:
A A+ A++
Odstępy:
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
SHIFT + ALT + H - Strona główna
SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
SHIFT + ALT + 1 - Wybór Menu
ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaproszenie do uczestnictwa w przetargu łącznym z dnia 24 sierpnia 2016 r. (Podstrefa Opole)

WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA
„INVEST – PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu
58 – 306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16
tel.: (+48 74) 664-91-64, fax: (+48 74) 664-91-62

jako Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK” oraz działając na zlecenie Gminy M. Opole na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” (Dz. U. z 2015 r. poz. 2081)

zaprasza do uczestnictwa w przetargu łącznym

mającym na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie WSSE „INVEST – PARK” uprawniające do korzystania z pomocy publicznej („Zezwolenie”) oraz nabędzie nieruchomości, opisane w punkcie 2 poniżej (w ramach umowy sprzedaży), na których będzie prowadzona działalność gospodarcza.

 1. W przetargu mogą uczestniczyć wyłącznie przedsiębiorcy zamierzający prowadzić na terenie WSSE „INVEST – PARK” działalność gospodarczą na podstawie Zezwolenia, spełniającą wymogi określone w ustawie z dnia 20.10.1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 282) oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10.12.2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 465) i zgodną z warunkami określonymi w Koncepcji, o której mowa w punkcie 6.1. Załącznika do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK ” (Dz. U. Nr 158 poz. 1253).
 2. W skład mienia objętego przetargiem wchodzą nieruchomości:
  a) nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w woj. opolskim, powiecie M. Opole, Gminie M. Opole, mieście Opole, o łącznej powierzchni 4,8314 ha, Obręb 0061, Półwieś, AM 62, znajdująca się w Podstrefie Opole Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”, będąca własnością Gminy M. Opole składająca się z działek gruntu o nr: 5/60 o powierzchni 0,4493 ha (grunty orne RIVa), 5/62 o powierzchni 1,1643 ha (grunty orne RIVa), 6/16 o powierzchni 0,1938 ha (rowy W), 7/1 o powierzchni 2,0235 ha (grunty orne RIVa, RIVb), 8/3 o powierzchni 0,0775 ha (rowy W), 9/29 o powierzchni 0,9230 ha (grunty orne RIVa i lasy LsIV), dla której Sąd Rejonowy w Opolu prowadzi księgi wieczyste numer OP1O/00111019/2, OP1O/00077455/9 i OP1O/00149306/6, oraz
  b) nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w woj. opolskim, powiecie M. Opole, Gminie M. Opole, mieście Opole, o łącznej powierzchni 2,9975 ha, Obręb 0061, Półwieś, AM 62, znajdująca się w Podstrefie Opole Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”, będąca własnością Gminy M. Opole składająca się z działek gruntu o nr: 5/37 o powierzchni 0,1118 ha (grunty orne RIVa), 5/69 o powierzchni 0,9009 ha (grunty orne RIIIb, RIVa), 5/70 o powierzchni 0,9066 ha (grunty orne RIIIb, RIVa), 5/71 o powierzchni 0,8884 ha (grunty orne RIIIb, RIVa), 6/17 o powierzchni 0,0675 ha (rowy W), 6/18 o powierzchni 0,0520 ha (rowy W), 6/19 o powierzchni 0,0703 ha (rowy W), dla której Sąd Rejonowy w Opolu prowadzi księgi wieczyste numer OP1O/00111019/2 i OP1O/00077455/9,
  o łącznej powierzchni 7,8289 ha (zwane dalej „Nieruchomościami”).
 3. Cena wywoławcza Nieruchomości określona została na kwotę 5.116.807,12 zł (słownie: pięć milionów sto szesnaście tysięcy osiemset siedem złotych 12/100). Podana cena jest ceną netto.
 4. Warunkiem udziału w przetargu jest wykupienie od WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. „Specyfikacji istotnych warunków przetargu łącznego Nr 437” („Specyfikacja”) i wpłacenie wadium.
 5. Wadium w pieniądzu wynosi 10 % ceny wywoławczej netto Nieruchomości tj. 511.680,71 zł (słownie: pięćset jedenaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych 71/100) i płatne jest do dnia 18.10.2016 r. na rachunek bankowy WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. prowadzony przez bank PKO BP S.A. O/Wałbrzych nr 23 1020 5095 0000 5202 0007 4138. Za dzień wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu wadium na rachunek bankowy WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. Kopię dowodu wpłaty wadium należy dołączyć do oferty.
 6. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie obwodnicy północnej –
  ul. Północnej w Opolu (Uchwała Nr LXIII/649/06 Rady Miasta Opola z dnia 26.01.2006 r. Dz. U. Nr 18, poz. 652 z dnia 14.03.2006 r.) zmienionym Uchwałą Nr XIV/123/07 Rady Miasta Opola z dnia 28.06.2007 r. Dz. U. Nr 63, poz. 1906 z dnia 26.08.2007 r. Nieruchomości położone są na terenach oznaczonych symbolami: 7-PP, 8-PP, PP, PS – tereny zabudowy produkcyjno-technicznej, KT – tereny i obiekty obsługi komunikacji i transportu samochodowego, U – tereny zabudowy usługowej, 1-UC – tereny usług obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, 115-KD-W, 117-KD-W – ulice klasy dojazdowej układu dróg wewnętrznych, KD-D1 – ulice klasy dojazdowej układu obsługującego, (KP) – strefy głównych parkingów publicznych i wewnętrznych – przeznaczenie towarzyszące, (KS) – tereny obsługi komunikacji – przeznaczenie towarzyszące, (Et) – stacje transformatorowe kontenerowe i wbudowane jako przeznaczenie towarzyszące, (Tk) – stacje wieżowe telefonii komórkowej (tereny dopuszczone dla lokalizacji stacji bazowych) – przeznaczenie towarzyszące, (ZL) – tereny lasów – przeznaczenie towarzyszące, (Wsr) – tereny rowów – przeznaczenie towarzyszące, (KD-X) – ciągi piesze jako przeznaczenie towarzyszące.
 7. Przedsięwzięcia gospodarcze, które mają być podjęte na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” i określone w ofertach podlegają ocenie w oparciu o kryteria zawarte w § 11 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” (Dz. U. z 2015 r. poz. 2081).
 8. Specyfikację, która zawiera szczegółowe warunki przetargu można otrzymać codziennie – oprócz sobót, niedziel i świąt – w godzinach 815 – 1530 w siedzibie WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o., po wpłaceniu kwoty 14.760,00 zł (słownie: czternaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych 00/100) brutto (w tym VAT) – na rachunek bankowy WSSE „INVEST – PARK” Sp. z o.o. nr 23 1020 5095 0000 5202 0007 4138 w PKO BP S.A. O/Wałbrzych. Nie przewiduje się dodatkowych warunków przetargu, poza opisanymi w niniejszym zaproszeniu i w Specyfikacji.
 9. Oferty pisemne należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. w terminie do dnia 18.10.2016 r. do godz. 15:00. Sposób przygotowania oferty określa Specyfikacja.
 10. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. w dniu 24.10.2016 r. o godz. 11:00.
 11. W przypadku, gdy przedsiębiorca wybrany w trakcie przetargu jako nabywca nieruchomości nie wpłaci w ustalonym w Specyfikacji terminie ceny nabycia Nieruchomości lub nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia warunkowej umowy sprzedaży Nieruchomości lub umowy przenoszącej własność Nieruchomości w wyznaczonym miejscu
  i terminie, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 12. Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu w trybie określonym w § 11 rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn. z 2014 r. Dz. U. poz. 1490 z późn. zm.).
 13. Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK” sp. z o.o. lub Prezydent Miasta Opola mogą zamknąć przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert lub odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów. W takim przypadku stosowna informacja zostanie podana do publicznej wiadomości ze wskazaniem przyczyny odwołania przetargu. Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK” sp. z o.o. może unieważnić przetarg w przypadku, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć lub gdy postępowanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą wydanie Zezwolenia lub zawarcie ważnej umowy sprzedaży Nieruchomości. O unieważnieniu postępowania Zarządzający zawiadomi pisemnie równocześnie wszystkich oferentów podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
 14. W odniesieniu do Nieruchomości prawo pierwokupu przysługuje: Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej „INVEST-PARK” sp. z o.o. – zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 282) oraz Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Lasy Państwowe – zgodnie z art. 37a ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2100 z późn. zm.).
 15. Osobom, o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. z 2015 r., Dz. U. poz. 1774) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu Nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 tejże ustawy, o ile złożyły w tej sprawie wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu i złożyły oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę określoną w wykazie.
 16. Treść niniejszego ogłoszenia w języku polskim i angielskim opublikowano na stronie internetowej WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o.: www.invest-park.com.pl w dziale Przetargi/Zezwolenia/Trwające.

 

WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA „INVEST-PARK” sp. z o.o.

ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych
Tel. 74 664 91 64
Strona www: invest-park.com.pl

Godziny otwarcia

 • pn. - pt. 08:00 - 16:00
Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1