Kontrast:
Rozmiar czcionki:
A A+ A++
Odstępy:
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
SHIFT + ALT + H - Strona główna
SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
SHIFT + ALT + 1 - Wybór Menu
ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaproszenie do uczestnictwa w przetargu pisemnym ograniczonym z dnia 27 listopada 2015 r. (Podstrefa Bolesławiec)

WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA
„INVEST – PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu
58 – 306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16
tel.: (+48 74) 664- 91- 64, fax.: (+48 74) 664- 91-62

jako Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK”

zaprasza do uczestnictwa w przetargu pisemnym ograniczonym

mającym na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie nieruchomość, opisaną w punkcie 2 poniżej (w ramach umowy sprzedaży), na której będzie prowadzona działalność gospodarcza.
1. W przetargu mogą uczestniczyć wyłącznie przedsiębiorcy zamierzający prowadzić na terenie Nieruchomości działalność zgodną z warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej „INVEST – PARK” (Dz. U. Nr 158, poz. 1253).
2. W skład mienia objętego przetargiem wchodzi nieruchomość (niezabudowana) o łącznej powierzchni 1,9755 ha, położona w województwie dolnośląskim, powiecie bolesławieckim, gminie m. Bolesławiec, miejscowości Bolesławiec, obręb 0004 Bolesławiec – 4, na terenie WSSE „INVEST-PARK” w Podstrefie Bolesławiec, będąca własnością WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o., składająca się z działki gruntu nr 67/41o powierzchni 1,9755 ha (grunty orne RIIIb – 0,5580 ha, grunty orne RIVa – 1,1851 ha, RV – 0,2324 ha ) dla której Sąd Rejonowym w Bolesławcu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer JG1B/00041703/7 („ Nieruchomość”).
3. Cena wywoławcza Nieruchomości określona została na kwotę 1.126.035,00 zł (słownie: jeden milion sto dwadzieścia sześć tysięcy trzydzieści pięć złotych 00/100). Podana cena jest ceną netto.

4. Warunkiem udziału w przetargu jest wykupienie od WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. „Specyfikacji istotnych warunków przetargu Nr 406” („Specyfikacja”) i wpłacenie wadium.
5. Wadium w pieniądzu wynosi 10 % ceny wywoławczej netto Nieruchomości tj. 112.603,50 zł (słownie: sto dwanaście tysięcy sześćset trzy złote 50/100) i płatne jest do dnia 07.12.2015 r. na rachunek bankowy WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. PKO BP S.A. O/Wałbrzych nr 23 1020 5095 0000 5202 0007 4138. Za dzień wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu wadium na rachunek bankowy WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. Kopię dowodu wpłaty wadium należy dołączyć do oferty.
6. Zgodnie z Uchwałą Nr XV/107/07 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31 października 2007 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec – dla terenu przemysłowego zlokalizowanego w rejonie ulic Tadeusza Kościuszki i Modłowej, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 stycznia 2008 roku (Dz. Urz.. Nr 1, poz. 5), Nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem P4 – dla którego ustalono przeznaczenie podstawowe – tereny przemysłu, przeznaczenie uzupełniające – tereny usług.
7. Specyfikację, która zawiera szczegółowe warunki przetargu można otrzymać codziennie – oprócz sobót, niedziel i świąt – w godzinach 745 – 1500 w siedzibie WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. (58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16), po wpłaceniu kwoty 4.920,00 zł (słownie: cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia złotych 00/100) brutto (z VAT) – na rachunek bankowy WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o PKO BP S.A. O/Wałbrzych nr 23 1020 5095 0000 5202 0007 4138. Nie przewiduje się dodatkowych warunków przetargu, poza opisanymi w niniejszym zaproszeniu i w Specyfikacji.
8. Oferty pisemne należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. (58 – 306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16) w terminie do dnia 07.12.2015 r. do godz. 15:00; sposób przygotowania ofert określa Specyfikacja.
9. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. w dniu 08.12.2015 r. o godz. 10:00.
10. Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK” może unieważnić przetarg w przypadku, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć lub gdy postępowanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy sprzedaży Nieruchomości. O unieważnieniu postępowania Zarządzający zawiadomi pisemnie równocześnie wszystkich oferentów podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
11. W odniesieniu do Nieruchomości prawo pierwokupu przysługuje Gminie Miejskiej Bolesławiec, zgodnie z art. 109 ust.1 pkt 1 Ustawy o Gospodarce Nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2015, poz. 782).

12. Treść niniejszego ogłoszenia w języku polskim i angielskim opublikowano na stronie internetowej WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o.: www.invest-park.com.pl w dziale Przetargi/Zezwolenia/Trwające.

WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA „INVEST-PARK” sp. z o.o.

ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych
Tel. 74 664 91 64
Strona www: invest-park.com.pl

Godziny otwarcia

  • pn. - pt. 08:00 - 16:00
Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1