Kontrast:
Rozmiar czcionki:
A A+ A++
Odstępy:
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
SHIFT + ALT + H - Strona główna
SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
SHIFT + ALT + 1 - Wybór Menu
ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaproszenie do uczestnictwa w przetargu pisemnym ograniczonym z dnia 28 grudnia 2017 roku (Podstrefa Świdnica)

WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA
„INVEST – PARK” sp. z o.o. z siedzibą
w Wałbrzychu
58 – 306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16
tel.: (+48 74) 664- 91- 64, fax: (+48 74) 664- 91-62

jako Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK”
zaprasza do uczestnictwa w przetargu pisemnym ograniczonym

mającym na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie nieruchomość, opisaną w punkcie 2 poniżej (w ramach umowy sprzedaży), na której będzie prowadzona działalność gospodarcza.

 1. W przetargu mogą uczestniczyć wyłącznie przedsiębiorcy zamierzający prowadzić na terenie Nieruchomości działalność zgodną z warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej „INVEST – PARK” (Dz. U. Nr 158, poz. 1253).
 2. W skład mienia objętego przetargiem wchodzi nieruchomość niezabudowana o powierzchni 3,4898 ha, położona w województwie dolnośląskim, powiecie świdnickim, gminie m. Świdnica, obręb ewidencyjny 021901_1.0001 Osiedle Młodych, na terenie WSSE „INVEST-PARK” w Podstrefie Świdnica, będąca własnością WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o., składająca się z działki gruntu nr 52 o (RIIIb-0,7792 ha, RIVa-0,5969 ha, PsIV-2.1137 ha) dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer SW1S/00080116/6 („ Nieruchomość”).
 3. Cena wywoławcza Nieruchomości określona została na kwotę 1.814.696,00 zł (słownie: jeden milion osiemset czternaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt sześć złotych 00/100). Podana cena jest ceną netto.
 4. Warunkiem udziału w przetargu jest wykupienie od WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. „Specyfikacji istotnych warunków przetargu Nr 490” („Specyfikacja”) i wpłacenie wadium.
 5. Wadium w pieniądzu wynosi 10 % ceny wywoławczej netto Nieruchomości tj. 181.469,60 zł (słownie: sto osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć złotych i 60/100) i płatne jest do dnia 02.03.2018 r. do godziny 1500 na rachunek bankowy WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. PKO BP S.A. O/Wałbrzych nr 23 1020 5095 0000 5202 0007 4138. Za dzień wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu wadium na rachunek bankowy WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. Kopię dowodu wpłaty wadium należy dołączyć do oferty.
 6. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru „ul. Sikorskiego” w Świdnicy w granicach ulic Sikorskiego-Pogodnej, dla obszaru ograniczonego od wschodu – linią kolejową, od Południa ul. Pogodną, od zachodu i północy granicami administracyjnymi miasta, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Świdnicy nr XI/131/11 z dnia 21 października 2011 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 245, poz. 4315 z dnia 30 listopada 2011 r., Nieruchomość położona jest w obszarze oznaczonym symbolem 1P tj. tereny aktywności gospodarczej wraz z urządzeniami towarzyszącymi i zielenią urządzoną.
 7. Nieruchomość jest przedmiotem umowy dzierżawy z dnia 12.04.2016 r., która została rozwiązana za porozumieniem stron ze skutkiem na dzień 31.12.2017 r.
 8. W stosunku do Nieruchomości została wydana decyzja nr 342/15 z dnia 10.12.2015 r., zmieniona decyzją nr 232/16 z dnia 03.11.2016 r. w sprawie zgody na wycinkę drzew i nasadzenia zastępczego.
 9. Specyfikację, która zawiera szczegółowe warunki przetargu można otrzymać codziennie – oprócz sobót, niedziel i świąt – w godzinach 8:15 – 15:30 w siedzibie WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. (58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16), po wpłaceniu kwoty 14.600,00 zł (słownie: czternaście tysięcy sześćset złotych 00/100) brutto (z VAT) – na rachunek bankowy WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. PKO BP S.A. O/Wałbrzych nr 23 1020 5095 0000 5202 0007 4138. Nie przewiduje się dodatkowych warunków przetargu, poza opisanymi w niniejszym zaproszeniu i w Specyfikacji.
 10. Oferty pisemne należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. (58 – 306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16) w terminie do dnia 02.03.2018 r. do godz. 15:00. Sposób przygotowania ofert określa Specyfikacja.
 11. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. w dniu 05.03.2018 r. o godz. 10:00.
 12. Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK” może unieważnić przetarg w przypadku, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć lub gdy postępowanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy sprzedaży Nieruchomości. O unieważnieniu postępowania Zarządzający zawiadomi pisemnie równocześnie wszystkich oferentów podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
 13. W odniesieniu do Nieruchomości prawo pierwokupu przysługuje Gminie Miasto Świdnica, zgodnie z art. 109 ust.1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.).
 14. Treść niniejszego ogłoszenia w języku polskim i angielskim opublikowano na stronie internetowej WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o.: www.invest-park.com.pl w dziale Przetargi/Zezwolenia/Trwające.

 

WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA „INVEST-PARK” sp. z o.o.

ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych
Tel. 74 664 91 64
Strona www: invest-park.com.pl

Godziny otwarcia

 • pn. - pt. 08:00 - 16:00
Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1