Kontrast:
Rozmiar czcionki:
A A+ A++
Odstępy:
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
SHIFT + ALT + H - Strona główna
SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
SHIFT + ALT + 1 - Wybór Menu
ESC - Anulowanie podpowiedzi

WYNIKI PRZETARGU WYZNACZONEGO NA DZIEŃ 30.01.2020 R. (SYCÓW)

Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST-PARK” informuje, że w dniu 6 lutego 2020 r. zakończyła prace komisja do spraw przetargu pisemnego ograniczonego, wyznaczonego na dzień 30 stycznia 2020 r., mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie nieruchomość niezabudowaną o powierzchni 0,6151 ha, którą stanowi działka gruntu nr 12/22 (grunty orne RIVa), położoną w województwie dolnośląskim, powiecie oleśnickim, Gminie Syców, obręb ewidencyjny 021407_4.0001, Syców, arkusz mapy 33, w Podstrefie Syców Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”, będącą własnością WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o., dla której Sąd Rejonowy w Oleśnicy, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1E/00093015/0, zwaną dalej „Nieruchomością”.

Na przetarg zostały złożone dwie oferty.

Wybraną ofertę złożyła Maja Tereszkiewicz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Agrostrefa Usługi Weterynaryjne Maja Tereszkiewicz, ul. Zuchów 29, 63-500 Ostrzeszów.

W dniu 16 marca 2020 r. Rada Nadzorcza WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. w sprawie akceptacji wyniku przetargu, Uchwałą 1923/IX/20 z dnia 16 marca 2020 r. wyraziła zgodę na zbycie przedmiotowej Nieruchomości na rzecz Mai Tereszkiewicz prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Agrostrefa Usługi Weterynaryjne Maja Tereszkiewicz, ul. Zuchów 29, 63-500 Ostrzeszów.

 

*****
Treść postępowania:

WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA
„INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu
58 – 306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16
tel.: (+48 74) 664-91-64, e-mail: invest@invest-park.com.pl

jako Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST-PARK”
zaprasza do uczestnictwa w przetargu pisemnym ograniczonym

mającym na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie nieruchomość, opisaną w punkcie 2 poniżej (w ramach umowy sprzedaży).

1. Przetarg ograniczony jest wyłącznie do przedsiębiorców zamierzających prowadzić na terenie Nieruchomości działalność produkcyjną lub usługową, dopuszczoną zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w pkt 6 poniżej.
2. W skład mienia objętego przetargiem wchodzi nieruchomość niezabudowana o powierzchni 0,6151 ha, którą stanowi działka gruntu nr 12/22 (grunty orne RIVa), położona w województwie dolnośląskim, powiecie oleśnickim, Gminie Syców, obręb ewidencyjny 021407_4.0001, Syców, arkusz mapy 33, w Podstrefie Syców Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”, będąca własnością WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o., dla której Sąd Rejonowy w Oleśnicy,
V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1E/00093015/0, zwana dalej „Nieruchomością”.
3. Cena wywoławcza Nieruchomości określona została na kwotę 417.500,00 zł (słownie: czterysta siedemnaście tysięcy pięćset złotych i 00/100). Podana cena jest ceną netto. Do ceny zostanie doliczony podatek VAT według stawki obowiązującej na dzień zapłaty ceny.
4. Warunkiem udziału w przetargu jest wykupienie od WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. Specyfikacji nr 534 i wpłacenie wadium.
5. Wadium w pieniądzu wynosi 10 % ceny wywoławczej netto Nieruchomości tj. 41.750,00 zł (słownie: czterdzieści jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych i 00/100) i płatne jest do dnia 29.01.2020 r. na rachunek bankowy WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. PKO BP S.A. O/Wałbrzych nr 23 1020 5095 0000 5202 0007 4138. Za dzień wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu wadium na rachunek bankowy WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. Kopię dowodu wpłaty wadium należy dołączyć do oferty.
6. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą Nr XLVII/336/2018 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 28 marca 2018 r., ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Rocznik 2018, poz. 1966 z dnia 12 kwietnia 2018 r., Nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem 5 P/U – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej.
7. Nieruchomość posiada pośredni dostęp do drogi publicznej – ul. Kolejowej (droga powiatowa nr 1500D) poprzez działkę drogową nr 12/17.
8. Nieruchomość nie jest objęta Uproszczonym planem urządzenia lasu zatwierdzonym przez Starostę Oleśnickiego i nie została wydana dla Nieruchomości decyzja, o której mowa w w art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2129 z późn. zm.).
9. Nieruchomość nie jest położona na obszarze rewitalizacji i nie jest położona na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o której mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1398 z późn. zm.).
10. Nieruchomość nie jest pokryta śródlądowymi wodami stojącymi i płynącymi w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 z późn. zm.).
11. Specyfikację, która zawiera szczegółowe warunki przetargu można otrzymać codziennie – oprócz sobót, niedziel i świąt – w godzinach 800 – 1500 w siedzibie WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. (58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16), po wpłaceniu kwoty 12.300,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy trzysta złotych 00/100) brutto (z VAT) – na rachunek bankowy WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. PKO BP S.A. O/Wałbrzych nr 23 1020 5095 0000 5202 0007 4138. Nie przewiduje się dodatkowych warunków przetargu, poza opisanymi w niniejszym zaproszeniu i w Specyfikacji.
12. Oferty pisemne należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. (58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16) w terminie do dnia 30.01.2020 r. do godz. 9:00. Sposób przygotowania ofert określa Specyfikacja.
13. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. w dniu 30.01.2020 r. o godz. 10:00 .
14. Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST-PARK” może odwołać przetarg, zakończyć przetarg wynikiem negatywnym, zamknąć przetarg bez wyboru oferty albo unieważnić przetarg. O unieważnieniu postępowania Zarządzający zawiadomi pisemnie równocześnie wszystkich oferentów podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
15. W odniesieniu do Nieruchomości prawo pierwokupu przysługuje Gminie Syców, zgodnie z art. 109 ust.1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.).
16. Treść niniejszego ogłoszenia w języku polskim i angielskim opublikowano na stronie internetowej WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o.: www.invest-park.com.pl w dziale Przetargi/Przetargi trwające.

WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA „INVEST-PARK” sp. z o.o.

ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych
Tel. 74 664 91 64
Strona www: invest-park.com.pl

Godziny otwarcia

  • pn. - pt. 08:00 - 16:00
Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1