Kontrast:
Rozmiar czcionki:
A A+ A++
Odstępy:
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
SHIFT + ALT + H - Strona główna
SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
SHIFT + ALT + 1 - Wybór Menu
ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg ograniczony – nieruchomość w gminie Września (Chocicza Mała)

Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST-PARK” informuje, że w dniu 5 listopada 2020 r. zakończyła prace komisja do spraw przetargu pisemnego ograniczonego, wyznaczonego na dzień 5 listopada 2020 r., mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie nieruchomość niezabudowaną o łącznej powierzchni 23,7085 ha, składającą się z działek gruntu o nr: 39/1 (grunty orne RIVa) o powierzchni 0,4999 ha, 39/18 (nieużytki N, grunty orne RIIIb, RIVa, RIVb) o powierzchni 5,6114 ha, 46/2 (grunty orne RIVa, RIVb, RV) o powierzchni 3,7190 ha, 46/3 (lasy LsV, grunty orne RIVa, RIVb, RV) o powierzchni 2,9902 ha, 48/19 (grunty orne RIIIb, RIVa, RIVb) o powierzchni 6,2812 ha, 48/20 (lasy LsV, grunty orne RIVa, RIVb, RV) o powierzchni 4,0454 ha, 38/4 (rowy W) o powierzchni 0,3021 ha oraz 41/8 (drogi dr) o powierzchni 0,2593 ha, położoną w województwie wielkopolskim, powiecie wrzesińskim, gminie Września, miejscowość Chocicza Mała, obręb ewidencyjny 303005_5.0306, Chocicza Mała, w Podstrefie Września Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”, będącą własnością WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o., dla której Sąd Rejonowy we Wrześni, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste nr PO1F/00044183/0 i PO1F/00044008/0, zwaną dalej „Nieruchomością”.

 

Na przetarg została złożona jedna oferta przez:

VIDAXL INTERNATIONAL sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
adres: 00-839 Warszawa, ul. Towarowa 28

 

W dniu 2 grudnia 2020 r. Rada Nadzorcza WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. w sprawie akceptacji wyniku przetargu, Uchwałą 2019/IX/20 z dnia 2 grudnia 2020 r. wyraziła zgodę na zbycie na rzecz VIDAXL INTERNATIONAL sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przedmiotowej Nieruchomości.

 


Treść postępowania:

WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA
„INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu
58 – 306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16
tel.: (+48 74) 664-91-64, e-mail:

jako Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST-PARK”
zaprasza do uczestnictwa w przetargu pisemnym ograniczonym

 

mającym na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie nieruchomość, opisaną w punkcie 2 poniżej (w ramach umowy sprzedaży).

1.       Przetarg ograniczony jest wyłącznie do przedsiębiorców zamierzających prowadzić na terenie Nieruchomości działalność produkcyjną lub usługową, dopuszczoną zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w pkt 6 poniżej.

2.       W skład mienia objętego przetargiem wchodzi nieruchomość niezabudowana o łącznej powierzchni 23,7085 ha, składająca się z działek gruntu o nr: 39/1 (grunty orne RIVa) o powierzchni 0,4999 ha, 39/18 (nieużytki N, grunty orne RIIIb, RIVa, RIVb) o powierzchni 5,6114 ha, 46/2 (grunty orne RIVa, RIVb, RV) o powierzchni 3,7190 ha, 46/3 (lasy LsV, grunty orne RIVa, RIVb, RV) o powierzchni 2,9902 ha, 48/19 (grunty orne RIIIb, RIVa, RIVb) o powierzchni 6,2812 ha, 48/20 (lasy LsV, grunty orne RIVa, RIVb, RV) o powierzchni 4,0454 ha, 38/4 (rowy W) o powierzchni 0,3021 ha oraz 41/8 (drogi dr) o powierzchni 0,2593 ha, położona w województwie wielkopolskim, powiecie wrzesińskim, gminie Września, miejscowość Chocicza Mała, obręb ewidencyjny 303005_5.0306, Chocicza Mała, w Podstrefie Września Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”, będąca własnością WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o., dla której Sąd Rejonowy we Wrześni, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste nr PO1F/00044183/0 i PO1F/00044008/0, zwana dalej „Nieruchomością”.

3.       Cena wywoławcza Nieruchomości określona została na kwotę 21.201.705,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów dwieście jeden tysięcy siedemset pięć złotych i 00/100). Podana cena jest ceną netto. Do ceny zostanie doliczony podatek VAT według stawki obowiązującej na dzień zapłaty ceny.

4.       Warunkiem udziału w przetargu jest wykupienie od WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. Specyfikacji nr 541 i wpłacenie wadium.

5.       Wadium w pieniądzu wynosi 10 % ceny wywoławczej netto Nieruchomości tj. 2.120.170,50 zł (słownie: dwa miliony sto dwadzieścia tysięcy sto siedemdziesiąt złotych i 50/100) i płatne jest do dnia 03.11.2020 r. na rachunek bankowy WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. PKO BP S.A. O/Wałbrzych nr 23 1020 5095 0000 5202 0007 4138. Za dzień wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu wadium na rachunek bankowy WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. Kopię dowodu wpłaty wadium należy dołączyć do oferty.

6.       Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Chocicza Wielka, Chocicza Mała, Białężyce, Grzymysławice, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIII/403/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 czerwca 2014 r., Nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem PU – tereny produkcyjno-usługowe z przeznaczeniem podstawowym: produkcja, składy, magazyny, stacje paliw, obiekty handlu hurtowego wraz z urządzeniami i obiektami obsługującymi, w tym możliwość lokalizacji inwestycji mogących potencjalnie oraz zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z przepisami odrębnymi.

7.       Nieruchomość skomunikowana jest z drogą publiczną – drogą gminną nr 411692P.

8.       Nieruchomość nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu ani decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2020 r. poz. 6 z późn. zm.).

9.       Nieruchomość nie jest położona na obszarze rewitalizacji oraz nie jest położona na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 802).

10.    Nieruchomość nie jest pokryta śródlądowymi wodami stojącymi w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2020  r., poz. 310 z późn. zm.). Na działce 38/4 znajduje się urządzenie melioracji wodnych (rów WR-10).

11.    Nieruchomość ma charakter leśny i podlega ochronie z mocy prawa. Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o.o. wystąpiła z wnioskiem odlesienie Nieruchomości. Nabywca Nieruchomości wejdzie w prawa i obowiązki wynikające z wydanej decyzji. Zrealizowanie inwestycji na przedmiotowej Nieruchomości wymaga administracyjnej procedury wyłączenia gruntu z produkcji leśnej przed uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz wiąże się z ponoszeniem opłat z tym związanych. Na części Nieruchomości, zgodnie z oznaczeniem w wypisie z rejestru gruntów, znajduje się las, który planowany jest do fizycznego usunięcia przez Spółkę w przypadku uzyskania decyzji, o której mowa powyżej, w terminie do 31.12.2020 r., pod warunkiem udostępnienia Nieruchomości przez nabywcę.

12.    Co do Nieruchomości została wydana decyzja z dnia 12.10.2020 r. (nieostateczna) zezwalająca na trwałe wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej dotyczących użytków rolnych klasy IIIb. Nabywca Nieruchomości wejdzie w prawa i obowiązki wydanej decyzji,  m.in. związane z ponoszeniem opłat z tym związanych.

13.    Specyfikację, która zawiera szczegółowe warunki przetargu można otrzymać codziennie – oprócz sobót, niedziel i świąt – w godzinach 8:00 – 15:00 w siedzibie WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. (58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16), po wpłaceniu kwoty 12.300,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy trzysta złotych 00/100) brutto (z VAT) – na rachunek bankowy WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. PKO BP S.A. O/Wałbrzych nr 23 1020 5095 0000 5202 0007 4138. Nie przewiduje się dodatkowych warunków przetargu, poza opisanymi w niniejszym zaproszeniu i w Specyfikacji.

14.    Oferty pisemne należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. (58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16) w terminie do dnia 05.11.2020 r. do godz. 900. Sposób przygotowania ofert określa Specyfikacja.

15.    Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. w dniu 05.11.2020 r. o godz. 10:00 .

16.    Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST-PARK” może odwołać przetarg, zakończyć przetarg wynikiem negatywnym, zamknąć przetarg bez wyboru oferty albo unieważnić przetarg. O unieważnieniu postępowania Zarządzający zawiadomi pisemnie równocześnie wszystkich oferentów podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

17.    W odniesieniu do Nieruchomości prawo pierwokupu przysługuje gminie Września, zgodnie z art. 109 ust.1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r.,  poz. 65 z późn. zm.).

18.    W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć:

a)   członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o.;

b)  pracownicy WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. oraz inne osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu;

c)   małżonek, wstępni, zstępni i rodzeństwo osób, o których mowa w lit. a i b;

d)  osoby, które pozostają z osobami, o których mowa w lit. a i b w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności, obiektywizmu i rzetelności przetargu.

19.    Treść niniejszego ogłoszenia opublikowano na stronie internetowej WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o.: www.invest-park.com.pl w dziale Ogłoszenia-Przetargi/Zamówienia.

 

wersja PDF – pobierz

Download: PDF version

WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA „INVEST-PARK” sp. z o.o.

ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych

Godziny otwarcia

  • pn. - pt. 08:00 - 16:00
Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1