Kontrast:
Rozmiar czcionki:
A A+ A++
Odstępy:
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
SHIFT + ALT + H - Strona główna
SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
SHIFT + ALT + 1 - Wybór Menu
ESC - Anulowanie podpowiedzi

REGULAMIN KONKURSU Żołnierze Wyklęci – życie wypełnione Polską. Obraz bohaterów moimi oczami

Brak opisu obrazka

 

REGULAMIN KONKURSU

 

 Postanowienia ogólne

§ 1.

Konkurs odbywa się w ramach akcji „Bieg Tropem Wilczym”. Celem konkursu jest promowanie i popularyzacja wśród dzieci i młodzieży historii polskiej, umacnianie więzi z historią Polski. W ramach konkursu „Żołnierze Wyklęci – życie wypełnione Polską. Obraz bohaterów moimi oczami” (zwanego dalej „Konkursem”) zostaną wyłonione najlepsze z prac (zwanych dalej „Pracami Konkursowymi”) wykonanych przez dzieci i młodzież ze szkół podstawowych.

§ 2.

Regulamin Konkursu, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady i tryb przeprowadzenia Konkursu, a w szczególności:

1) zasady i warunki organizacji Konkursu;
2) tryb powoływania i pracy Komisji Konkursowej;
3) tryb zgłaszania projektów oraz przyznawania nagród w Konkursie.

 

Organizacja Konkursu

§ 3.

Organizatorem Konkursu, zwanym dalej „Organizatorem”, jest Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o.o. w Wałbrzychu, ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych.

§ 4.

 1. Organizator ogłasza Konkurs, sprawuje nadzór nad jego prawidłowym przebiegiem i zapewnia obsługę organizacyjną Komisji Konkursowej.
 2. Obsługę Konkursu zapewnia Departament Komunikacji i Marketingu.
 3. Informacje o Konkursie oraz Regulamin są publikowane na stronie internetowej Organizatora.

Uczestnictwo w Konkursie

§ 5.

 1. Do udziału w konkursie zaproszone są dzieci i młodzież ze wszystkich szkół podstawowych.
 2. W momencie wysłania zgłoszenia, uczestnik (zwany dalej „Uczestnikiem Konkursu”) musi mieć skończone 7 lat, a nie może mieć skończonych lat 15.
 3. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
 4. Prace konkursowe muszą być wykonane przez Uczestnika Konkursu osobiście i zgłaszane do konkursu indywidualnie.

 

Zgłaszanie prac do Konkursu

§ 6.

 1. Prace konkursowe muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi, nie będącymi przedmiotem innego konkursu oraz nieobciążonymi wadami prawnymi lub roszczeniami osób trzecich.
 2. Prace muszą mieć formę pracy plastycznej lub graficznej w formacie nie większym niż A3 wykonanej w technice dowolnej (rysunek, malarstwo, grafika, kolaż).
 3. Każdy Uczestnik Konkursu może zgłosić maksymalnie jedną prace.

§ 7.

 1. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest dostarczenie osobiście lub wysłanie pocztą pracy wraz z prawidłowo wypełnioną metryczką (załącznik nr 1) oraz oświadczeniem o wyrażeniu zgody na udział w konkursie i oświadczeniem RODO (załącznik nr 2) oraz oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich (załącznik nr 3) na adres siedziby spółki: Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o.o. w Wałbrzychu, ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych. Wszystkie zgody i oświadczenia muszą być podpisane przez przedstawiciela ustawowego Uczestnika Konkursu.
 2. Prace, do których nie zostanie dołączona metryczka wraz z wymaganym oświadczeniem, nie zostaną dopuszczone do udziału w Konkursie.
 3. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu.

§ 8.

 1. Zgłoszenia do Konkursu będą przyjmowane w terminie od dnia ogłoszenia Konkursu do dnia 09.08.2021 roku . Prace zgłoszone po terminie nie będą brały udziału w Konkursie.
 2. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane do dnia 14.08.2021 roku na stronie internetowej Organizatora. Laureaci Konkursu zostaną ponadto poinformowani o wynikach Konkursu za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Komisja

§ 9.

 1. Prace Konkursowe będą oceniane przez Komisję. Komisja w pierwszej kolejności dokona oceny spełnienia warunków formalnych uczestnictwa w Konkursie, w szczególności w §6 oraz §7. Prace spełniające warunki formalne oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami: czytelne odniesienie i znajomość tematu, kreatywność myślenia, walor poznawczy, innowacyjność formy przekazu, stopień identyfikacji z tematem, logika, walory estetyczne.
 2. W skład Komisji wejdą przedstawiciele Organizatora.
 3. Zadaniem Komisji jest ocena Prac Konkursowych wyłonienie spośród Uczestników Konkursu laureatów Konkursu.
 4. Do dnia 13.08.2021 roku Komisja dokona wyboru najlepszych Prac Konkursowych. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora.
 5. Decyzje Komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
 6. Z przebiegu prac Komisji sporządzony jest protokół zawierający wyniki głosowania oraz dane osobowe laureatów Konkursu.
 7. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący, będący przedstawicielem Organizatora.

Nagroda

§ 10.

 1. Komisja Konkursowa wyłania laureatów nagrody. Organizator ustanawia następujące nagrody dla 5 laureatów:
 • RODZINNY bilet do Wrocławskiego Zoo dla 2 dorosłych i maks. 3 dzieci + zestaw gadżetów firmowych Invest Park
 1. Prace laureatów oraz osób wyróżnionych opublikowanie zostaną na „Biegu Tropem Wilczym” w Wałbrzychu dnia 15 sierpnia 2021 roku.
 2. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa w Konkursie.
 3. Laureaci nagród zobowiązani są do nieodpłatnego przeniesienia praw autorskich do swojej pracy konkursowej. W tym celu przedstawiciel ustawowy Uczestnika Konkursu zobowiązany jest do złożenia stosownego oświadczenia.

Postanowienia końcowe

§ 11.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przesunięcia terminów Konkursu oraz do zmiany Regulaminu. Informacja o ewentualnych zmianach zostanie zamieszczona na stronie internetowej Organizatora.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie decyduje Organizator. Od decyzji Organizatora nie przysługuje odwołanie.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem błędnych lub nieaktualnych danych przez uczestników konkursu.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodesłania niewykorzystanych prac konkursowych.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do niekomercyjnego wykorzystania prac konkursowych w różnych formach (wystawy, publikacje, itd.).
 6. Organizator nie pokrywa kosztów przygotowania i nadesłania projektów i dokumentów zgłoszeniowych.
 7. Zgłoszenie pracy w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 8. Zgłoszenie do Konkursu wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu prowadzenia konkursu, wyłonienia laureatów i osób wyróżnionych, przyznania nagród oraz w celach promocji i informacji o Konkursie, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Formularz wyrażenia zgody zawarty jest w załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 9. W przypadku wycofania przez Uczestnika Konkursu zgody na przetwarzanie danych osobowych, formularz zgłoszeniowy zawierające jego dane osobowe zostanie niezwłocznie zniszczony. Nie wpływa to na zasadność i legalność przetwarzania danych przed cofnięciem nagrody.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Regulaminie oraz przerwania lub odwołania konkursu. Informacje o zmianach w Regulaminie oraz o odwołaniu bądź przerwaniu konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Organizatora.
 11. Ewentualne spory między uczestnikami a Organizatorem będą rozstrzygane w drodze mediacji, a jeśli nie dojdzie do porozumienia, właściwym dla ich rozpoznania będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
 12. W sprawach nieregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 13. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia informacji o Konkursie.

 

ZAŁĄCZNIK 1

WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA „INVEST-PARK” sp. z o.o.

ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych
Tel. 74 664 91 64
Strona www: invest-park.com.pl

Godziny otwarcia

 • pn. - pt. 08:00 - 16:00
Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1