Kontrast:
Rozmiar czcionki:
A A+ A++
Odstępy:
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
SHIFT + ALT + H - Strona główna
SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
SHIFT + ALT + 1 - Wybór Menu
ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaproszenie do uczestnictwa w aukcji – Nysa dz. 464/19 i 464/31 – wyznaczonej na dzień 29.07.2022 na godz. 10:00

Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVESTPARK” informuje, że w dniu 29 lipca2022 r. zakończyła prace komisja do spraw aukcji, wyznaczonej na dzień 29 lipca 2022 r., mającej na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie nieruchomość niezabudowaną o powierzchni 12,0481 ha, położoną w województwie opolskim, powiecie nyskim, gminie Nysa, jednostka ewidencyjna 160705_5, obręb ewidencyjny 0018 Radzikowice, w miejscowości Radzikowice, w Podstrefie Nysa Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”, będącą własnością WSSE „INVEST-PARK” sp. z o. o., składająca się z działek gruntu:

nr 464/19 AM-1 (grunty orne – RIIIa, RIIIb, RIVa, RIVb, RV, grunty rolne zabudowane – Br-PsIV, pastwiska – PsIV, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych – Lz-PsIV) o powierzchni 5,9726 ha,
nr  464/31 AM-1 (grunty orne – RIIIa, RIIIb, RV, RIVb) o powierzchni 6,0755 ha,

dla których Sąd Rejonowy w Nysie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą
nr OP1N/00088628/2, zwana dalej „Nieruchomością.

Na aukcję zostało złożone jedno zgłoszenie. Do licytacji zakwalifikowano jednego oferenta.

Licytację wygrał oferent, spółka Umicore Poland Sp. z o.o., Radzikowice 1C, 48-300 Radzikowice.

W dniu 12 września 2022 r. Rada Nadzorcza WSSE „INVESTPARK” sp. z o.o., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu WSSE „INVESTPARK” sp. z o.o. w sprawie akceptacji wyniku aukcji, Uchwałą nr 2213/X/22
z dnia 12 września 2022 r. wyraziła zgodę na nabycie przez Umicore Poland Sp. z o.o., Radzikowice 1C, 48-300 Radzikowice przedmiotowej Nieruchomości.

The Manager of the Wałbrzych Special Economic Zone “INVEST-PARK” informs, that on July 29th, 2022, were completed works of the commission for an auction, which was scheduled for July 29th, 2022 and aimed at selecting an entrepreneur, who will acquire an undeveloped property with total area of 12,0481 ha, located in the Opolskie Voivodeship, Nysa poviat, Nysa commune, registration unit 160705_5, registration precinct 0018 Radzikowice, in the town of Radzikowice, in Nysa Subzone of the Wałbrzych Special Economic Zone „INVEST-PARK”, owned by the Wałbrzych Special Economic Zone „INVEST-PARK” Ltd, consisting of plots of land:

no. 464/19 AM-1 (arable land – RIIIa, RIIIb, RIVa, RIVb, RV, developed agricultural land – Br-PsIV, pastures – PsIV, wooded and shrubby land on agricultural land – Lz-PsIV) with an area of 5,9726 ha;

no. 464/31 AM-1 (arable land – RIIIa, RIIIb, RV, RIVb) with an area of 6,0755 ha;

for which the District Court in Nysa, 5th Land Registry Department keeps a land and mortgage register                                    no. OP1N/00088628/2, hereinafter referred to as the „Real Property”.

One application was submitted for the auction. One offeror was qualified for the bidding.

The bidding won the offeror – company: Umicore Poland Sp. z o.o., Radzikowice 1C, 48-300 Radzikowice

On September 12th, 2022, the Supervisory Board of the WSSE „INVEST-PARK”, after considering the request of the Management Board of the WSSE „INVEST-PARK” on the acceptance of the auction result, by Resolution No. 2213/X/22 of September 12th, 2022, agreed to sell the real property to Umicore Poland Sp. z o.o., Radzikowice 1C, 48-300 Radzikowice.

WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu, 58 – 306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16 jako Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST-PARK” zaprasza do uczestnictwa w aukcji wyznaczonej na dzień 29.07.2022 r. na godz. 10:00, mającej na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie nieruchomość niezabudowaną o łącznej powierzchni 12,0481 ha, położoną w województwie opolskim, powiecie nyskim, gminie Nysa, jednostka ewidencyjna 160705_5, obręb ewidencyjny 0018 Radzikowice, w miejscowości Radzikowice, w Podstrefie Nysa Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”, będącą własnością WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o., składającą się z działek gruntu:
– nr 464/19 (grunty orne – RIIIa, RIIIb, RIVa, RIVb, RV, grunty rolne zabudowane – Br-PsIV, pastwiska – PsIV, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych – Lz-PsIV) o powierzchni 5,9726 ha;
– nr  464/31 (grunty orne – RIIIa, RIIIb, RV, RIVb) o powierzchni 6,0755 ha;
dla których Sąd Rejonowy w Nysie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OP1N/00088628/2.

Aukcja jest przeznaczona wyłącznie do przedsiębiorców zamierzających prowadzić na terenie Nieruchomości działalność, dopuszczoną zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku „Nysa zaproszenie aukcja dz. 464_19 oraz 464_31”

Nysa zaproszenie aukcja dz. 464_19 oraz 464 _31

 

ENG

THE WALBRZYCH SPECIAL ECONOMIC ZONE „INVEST-PARK” Ltd with its seat in Wałbrzych, 58 – 306 Wałbrzych,  Uczniowska 16 Street, as a Manager of the Walbrzych Special Economic Zone „INVEST-PARK” announces an invitation to the auction scheduled on July 29th, 2022 at 10:00 a.m. and aimed at selecting an entrepreneur who will acquire an undeveloped property with a total area of ​​ 12,0481 ha, located in the Opolskie Voivodeship, Nysa poviat, Nysa commune, registration unit 160705_5, registration precinct 0018 Radzikowice, in the town of Radzikowice, in Nysa Subzone of the Wałbrzych Special Economic Zone „INVEST-PARK”, owned by the Wałbrzych Special Economic Zone „INVEST-PARK” Ltd, consisting of plots of land:
– no. 464/19 (arable land – RIIIa, RIIIb, RIVa, RIVb, RV, developed agricultural land – Br-PsIV, pastures – PsIV, wooded and shrubby land on agricultural land – Lz-PsIV) with an area of 5,9726 ha;
– no. 464/31 (arable land – RIIIa, RIIIb, RV, RIVb) with an area of 6,0755 ha;
for which the District Court in Nysa, 5th Land Registry Department keeps a land and mortgage register no. OP1N/00088628/2.

The auction is limited only to entrepreneurs intending to conduct on the Real Property activities, allowed by provisions of local spatial development plan.

Full text of the invitation is attached in the file “Nysa invitation auction plots 464_19 and 464_31”.

Nysa invitation auction plots 464_19 and 464 _31

 

 

WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA „INVEST-PARK” sp. z o.o.

ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych

Godziny otwarcia

  • pn. - pt. 08:00 - 16:00
Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1