Kontrast:
Rozmiar czcionki:
A A+ A++
Odstępy:
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
SHIFT + ALT + H - Strona główna
SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
SHIFT + ALT + 1 - Wybór Menu
ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaproszenie do uczestnictwa w przetargu pisemnym ograniczonym wyznaczonym na 21.12.2023 r. (Gmina Brzeg) / an invitation to the limited written tender scheduled on December 21st, 2023 (Brzeg Commune)

Komunikat w sprawie rozstrzygnięcia przetargu pisemnego ograniczonego wyznaczonego
na dzień 21 grudnia 2023 na sprzedaż Nieruchomości w Brzegu

 

Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST-PARK” informuje, że w dniu 21 grudnia  2023 r. zakończyła prace komisja do spraw przetargu pisemnego ograniczonego, wyznaczonego na dzień 21 grudnia 2023 r., mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie nieruchomość niezabudowaną o powierzchni 10,0000 ha, składającą się z działki gruntu nr 1000 (użytki: Ba-tereny przemysłowe), położoną w województwie opolskim, powiecie brzeskim, gminie Brzeg, obręb ewidencyjny 160101_1.1101, Rataje, w miejscowości Brzeg, w Podstrefie Brzeg Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”, będącą własnością WSSE „INVEST-PARK” sp. z o. o., dla której Sąd Rejonowy w Brzegu, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr OP1B/00042220/6, dalej zwaną „Nieruchomością”.

 

Na przetarg została złożona jedna oferta przez:

Posco Mobility Solution Poland sp. z o.o.

  1. Świdnicka nr 31/12, 50-068 Wrocław

 

W dniu 27 lutego 2024 r. Rada Nadzorcza WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. w sprawie akceptacji wyniku przetargu, Uchwałą  nr 2311/X/24
z dnia 27 lutego 2024 r. wyraziła zgodę na nabycie przez Posco Mobility Solution Poland sp. z o.o., ul. Świdnicka nr 31/12, 50-068 Wrocław, przedmiotowej Nieruchomości.

 

 

The announcement on the settlement of the limited written tender of December 21st, 2023

for sale Real Estate in Brzeg

 

The Manager of the Wałbrzych Special Economic Zone “INVEST-PARK” informs, that on December 21st,  2023, were completed works of the commission for a limited written tender, which was scheduled for December 21st,  2023 and aimed at selecting an entrepreneur, who will acquire an undeveloped property with a total area of 10.0000 ha, consisting of plot of land No. 1000 (Ba-industrial land), located in the Opolskie  Voivodeship, brzeski poviat, Brzeg  commune, precinct 160101_1.1101, Rataje, in the town of Brzeg, in the Brzeg Subzone of the Walbrzych Special Economic Zone “INVEST-PARK’, owned by the WSSE „INVEST-PARK” Ltd for which the District Court in Brzeg, 5th Land Registry Department keeps a land and mortgage register No. OP1B/00042220/6, hereinafter referred to as the „Real Property”.

 

One offer was submitted for the tender by company:

Posco Mobility Solution Poland sp. z o.o.

  1. Świdnicka nr 31/12, 50-068 Wrocław

 

On February 27th, 2024, the Supervisory Board of the WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o., after considering the request of the Management Board of the WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. on the acceptance of the tender result, by Resolution No. 2311/X/24 of February 27th, 2024, agreed to sell the Real Property to Posco Mobility Solution Poland sp. z o.o., ul. Świdnicka nr 31/12, 50-068 Wrocław.

 

Zaproszenie do uczestnictwa w przetargu pisemnym ograniczonym wyznaczonym na 21.12.2023 r. (Gmina Brzeg) / an invitation to the limited written tender scheduled on December 21st, 2023 (Brzeg Commune)

 

WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA

„INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu

58 – 306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16

tel.: (+48 74) 664-91-64, e-mail: invest@invest-park.com.pl

 

 

jako Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST-PARK”

prostuje oczywistą omyłkę pisarską w punktach 14 i 15 treści  Zaproszenia do uczestnictwa w przetargu pisemnym ograniczonym opublikowanym dnia 1 grudnia 2023 r. (dalej: „Zaproszenie”)

mającym na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie nieruchomość niezabudowaną o łącznej powierzchni 10,0000 ha, składającą się z działki gruntu nr 1000 (użytki: Ba-tereny przemysłowe), położoną w województwie opolskim, powiecie brzeskim, gminie Brzeg, obręb ewidencyjny 160101_1.1101, Rataje, w miejscowości Brzeg,  w Podstrefie Brzeg Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”, będącą własnością WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o., dla której Sąd Rejonowy w Brzegu, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr OP1B/00042220/6, dalej zwaną „Nieruchomością”.

  1. W Zaproszeniu pkt 14 i 15 otrzymują brzmienie:

„14. Oferty pisemne należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. (58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16) w terminie do dnia 21.12.2023 r. do godz. 900. Sposób przygotowania ofert określa Specyfikacja Nr 571.

  1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. w dniu 21.12.2023 r. o godz. 1000.”
  2. Treść niniejszego sprostowania w języku polskim opublikowano na stronie internetowej WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o.: www.invest-park.com.pl w dziale Ogłoszenia pod linkiem: https://wcag.invest-park.com.pl/blog/category/przetargi-zamowienia/

 

Treść ogłoszenia

WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu, 58 – 306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16 jako Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST-PARK” zaprasza do uczestnictwa w przetargu pisemnym ograniczonym wyznaczonym na dzień 21.12.2023 r. na godz. 10:00, mającym na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie nieruchomość niezabudowaną o łącznej powierzchni 10,0000 ha, składającą się z działki gruntu nr 1000 (użytki: Ba-tereny przemysłowe), położoną w województwie opolskim, powiecie brzeskim, gminie Brzeg, obręb ewidencyjny 160101_1.1101, Rataje, w miejscowości Brzeg,  w Podstrefie Brzeg Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”, będącą własnością WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o., dla której Sąd Rejonowy w Brzegu, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr OP1B/00042220/6, zwaną dalej „Nieruchomością”.

Przetarg pisemny ograniczony jest wyłącznie do przedsiębiorców zamierzających prowadzić na terenie Nieruchomości działalność produkcyjną lub usługową, dopuszczoną zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zgodną z Planem Rozwoju Inwestycji dla obszaru zarządzanego przez Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną „INVEST-PARK”.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku 1.1 PL Brzeg Dz.1000 Ogłoszenie Skan

Pełna treść sprostowania ogłoszenia znajduje się w załączniku 1.1.5 PL Brzeg Dz.1000 SPROSTOWANIE Skan


THE WALBRZYCH SPECIAL ECONOMIC ZONE „INVEST-PARK” Ltd with its seat in Wałbrzych, 58 – 306 Wałbrzych,  Uczniowska 16 Street, as a Manager of the Walbrzych Special Economic Zone „INVEST-PARK” announces an invitation to the limited written tender scheduled on December 21st, 2023 at 10:00 a.m.  aimed at selecting an entrepreneur who will acquire an undeveloped property with a total area of 10.0000 ha, consisting of plot of land No. 1000 (Ba-industrial land), located in the Opolskie  Voivodeship, brzeski poviat, Brzeg  commune, precinct 160101_1.1101, Rataje, in the town of Brzeg, in the Brzeg Subzone of the Walbrzych Special Economic Zone “INVEST-PARK’, owned by the WSSE „INVEST-PARK” Ltd for which the District Court in Brzeg, 5th Land Registry Department keeps a land and mortgage register No. OP1B/00042220/6, hereinafter referred to as the „Real Property„.

The tender is limited only to entrepreneurs intending to conduct on the Real Property production or service activities, allowed by provisions of local spatial development plan and in accordance with the Investment Development Plan for the area managed by the Wałbrzych Special Economic Zone “INVEST-PARK” (PRI).

Full text of the invitation is attached in the file ENG 1.2 ENG Brzeg Plot 1000 Ogłoszenie Skan

WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA „INVEST-PARK” sp. z o.o.

ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych
Tel. 74 664 91 64
Strona www: invest-park.com.pl

Godziny otwarcia

  • pn. - pt. 08:00 - 16:00
Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1